ผลงานออกแบบผังโครงการ สาธารณูปโภคโครงการระบบประปา และระบบไฟฟ้า - Storehouse